Skip to content
Dokumentatsiya
Flutter CI/CD

Github Actions bilan Flutter CI/CD

flutter-ci-cd

CI/CD ni ko'p hollarda Docker yoki web ilovalar uchun yozilganini ko'p ko'rganmiz lekin mobil dasturlar uchun yozilganini kam ko'rganmiz. Bugun biz Flutterda yozilgan dasturlarga Flutter CI/CD yozamiz. Bu juda qiziq bo'ladi va biz Discord bilan integratsiya qilamiz yani gitga push qilganimizda pull requestlarni merge qilganimizda yoki pull requestlar kelsa va CI/CD action fail yoki succses bo'lganida discordga notification yuborib turadigan qilib sozlaymiz. Keling ishni Discord bila integratsiya qilishdan boshlaymiz.

Amaliyotda ishlatilgan devops-journey-uz/flutter-ci-cd (opens in a new tab) repositoriya. Github Actions namuna fayllarni ismoilovdevml/devops-tools (opens in a new tab)dan topishingiz mumkin.

Discord bilan integratsiya

Biz loyihamizni discord bilan integratsiya qilish uchun Discord webhook dan foydalanamiz. Discord bilan integratsiya qilishda Discord server ochib olishimiz va serverda channel ochishimiz kerak.

Discord channel ochish va Discord webhook olib Githubdagi loyiha bilan integratsiya qilish bo'yicha quyidagi video qo'llanmani (opens in a new tab) ko'rib chiqishingiz mumkin.

Github Actions CI

Keling boshlanishiga oddiy CI yozamiz. CI quyidagicha ishlaydi main branchda o'zgarish bo'lganda yoki pull request tushganda avtomatik ishga tushadi. Github Actionsni macos runnerda ishlashi va bir nechta build bo'lishini belgilaymiz, yani apk --debug, appbundle --debug, ios --no-codesign , macos va web. Birinchi navbatda loyihamizda .github nomli papka ochib ichida yana bitta workflows papka ochib ichiga build.yml YAML konfiguratsiya fayl ochib olamiz va quyidagicha konfiguratsiya qilamiz.

.github/workflows/release.yml
name: Builds
 
on:
  push:
   branches: [ main ]
  pull_request:
   branches: [ main ]
 
permissions: read-all
 
jobs:
 build:
  name: Build ${{ matrix.target }}
  runs-on: macos-latest
  strategy:
   fail-fast: false
   matrix:
    target: ["apk --debug", "appbundle --debug", "ios --no-codesign", macos, web]
  steps:
   - name: Set up JDK 11
    uses: actions/setup-java@v4
    with:
     java-version: 11
     distribution: temurin
 
   - name: Set up Flutter
    uses: subosito/flutter-action@v2
    with:
     flutter-version: '3.16.9'
     channel: 'stable'
   - run: flutter doctor -v
 
   - name: Checkout Code
    uses: actions/checkout@v4
   - run: flutter pub get
 
   - run: flutter build ${{ matrix.target }}

Ushbu konfiguratsiyalarni qo'shib main branchga push qilganimizda avtomatik Github Actionimiz ishga tushishi kerak buni repositoriyamiz Actions bo'limidan ko'rishimiz mumkin.

flutter-ci-cd flutter-ci-cd flutter-ci-cd

Bizda hammasi muvaffaqiyatli build bo'ldi. flutter-ci-cd

Keling endi ushbu YAML konfiguratsiyamizni bo'laklarga bo'lib o'rganib chiqamiz.

name: Builds
 
on:
  push:
   branches: [ main ]
  pull_request:
   branches: [ main ]

Ushbu qismda birinchi qator Action nomini belgilaydi bu holda bizda Builds bo'ladi. Keyingi Belgilangan qism esa Trigger deb nomlanadi, ya'ni loyihamiz repositoriyasi main branchga commit bo'lib o'zgarish bo'lganida va yoki pull request kelib tushganda avtomatik Github Actions ishga tushishini bildiradi.

permissions: read-all

Bu esa Github Actions ushbu repositoriyada barchasiga faqat read(o'qish) ruxsatini qo'shadi.

jobs:
 build:
  name: Build ${{ matrix.target }}
  runs-on: macos-latest
  strategy:
   fail-fast: false
   matrix:
    target: ["apk --debug", "appbundle --debug", "ios --no-codesign", macos, web]

Ushbu qism build nomli macos-latest runnerda ishlaydigan jobni belgilaydi. Buni matrix strategiya orqali ishga tushiradi. Matrix apk --debug, appbundle --debug, ios --no-codesign , macos va web build targetlarni o'z ichiga oladi. macos-latest runner tanlanganinin sabab ios va macos uchun build qilish uchun.

steps:
 - name: Set up JDK 11
  uses: actions/setup-java@v4
  with:
   java-version: 11
   distribution: temurin

Bu qism actions/setup-java@v4 (opens in a new tab) orqali Java Development Kitning 11 temurin distributioni o'rnatadi

- name: Set up Flutter
 uses: subosito/flutter-action@v2
 with:
  flutter-version: '3.16.9'
  channel: 'stable'
- run: flutter doctor -v

Bu qism subosito/flutter-action@v2 (opens in a new tab) orqali Flutterning 3.16.9 stable versiyasini o'rnatadi. run: flutter doctor -v esa flutter environmentni tekshiradi.

- name: Checkout Code
 uses: actions/checkout@v4
- run: flutter pub get

Bu qism actions/checkout@v4 (opens in a new tab) orqali loyiha kodlarni klon qilib oladi flutter pub get orqali loyiha dependencilarini o'rnatadi.

- run: flutter build ${{ matrix.target }}

Ushbu bochqichda matrixda berilgan targetlar bilan flutter build buyrug'ini macos-latest runnerda ishga tushiradi.

Ya'ni:

 • flutter build apk --debug
 • flutter build appbundle --debug
 • flutter build ios --no-codesign
 • flutter build macos
 • flutter build web

Github Release

Yuqorida flutter loyihani build qilib tekshiradigan Github Actions CI yozgan edik, Keling endi Github Release bilan ishlaydigan CI/CD yozamiz. .github/workflows papkasida release.yml konfiguratsiya fayl ochamiz.

Mana bizning release.yml Github Release bilan ishlaydigan Android CI/CD konfiguratsiyamiz.

name: Test, Build and Release APK
 
on:
 push:
  branches: 
   - main
 pull_request:
  branches: 
   - main
 
jobs:
 build:
  name: Build APK
  runs-on: ubuntu-latest
  permissions:
   contents: read
   packages: write
   
  steps:
   - name: Checkout Repository
    uses: actions/checkout@v4
 
   - name: Set up Java
    uses: actions/setup-java@v4
    with:
     distribution: 'temurin'
     java-version: '17.x'
 
   - name: Set up Flutter
    uses: subosito/flutter-action@v2
    with:
     flutter-version: '3.16.9'
     channel: 'stable'
 
   - name: Cache Gradle dependencies
    uses: actions/cache@v4
    with:
     path: ~/.gradle/caches
     key: ${{ runner.os }}-gradle-${{ hashFiles('**/*.gradle*', '**/gradle-wrapper.properties') }}
     restore-keys: |
      ${{ runner.os }}-gradle-
 
   - name: Get dependencies
    run: flutter pub get
 
   - name: Build APK
    run: flutter build apk --release
 
   - name: Create a Release APK
    uses: ncipollo/release-action@v1
    with:
     artifacts: "build/app/outputs/flutter-apk/*.apk"
     token: ${{ secrets.PERSONAL_TOKEN }}
     commit: main
     tag: v1.0.${{ github.run_number }}

Ushbu Github Actions konfiguratsiya orqali Github Release bilan ishlash uchun loyihamiz repositoriyasiga PERSONAL_TOKEN nomli secret ochib github personal access tokenimizni joylashtiramiz. GitHub personal access token olish uchun quyidagi qo'llanmadan foydalanishingiz mumkin GitHub Personal Access Token (opens in a new tab).

Repositoriyaga kirib Settings bo'limiga o'tib -> Secrets and variables -> Actions -> New repository secretga o'tib secretlar yaratib olamiz.

-> Repository -> Settings -> Secrets and variables -> Actions -> New repository secret

k8s

flutter-ci-cd

Github Secretsga PERSONAL_TOKEN tokenimizni qo'shib qo'yganimizdan keyin release.yml konfiguratsiyani main branchga push qilamiz. Github Repositoriyamizda Actions bo'limiga o'tib Github Actionsni kuzatib borishimiz mumkin.

flutter-ci-cd flutter-ci-cd

Hamma bosqichlat muvaffaqiyat tugaganida. flutter-ci-cd

Barcha bosqichlar muvaffaqiyat tugaganidan keyin Github Repositoriyamizda Release bo'limda v1.0.1 versiyali release chiqgan bo'lishi kerak. flutter-ci-cd

Releasega kirganimizda source kodlar va Android release .apk formatda applicationni olamiz. flutter-ci-cd

Okeyy ushbu Github Actions CI/CD'miz ham muvaffaqiyat ishladi keling endi ushbu YAML konfiguratsiyani o'rganib chiqamiz.

Bu Trigger qismi hisoblanadi bu yuqorida tushuntirib o'tildi.

name: Test, Build and Release APK
 
on:
 push:
  branches: 
   - main
 pull_request:
  branches: 
   - main

Bu qism Build APK nomli ubuntu-latest runnerda ishlaydigan job ochadi va contents: read va packages: write permissionlarni beradi.

jobs:
 build:
  name: Build APK
  runs-on: ubuntu-latest
  permissions:
   contents: read
   packages: write
 

Bu qism loyiha kodlarini actions/checkout@v4 (opens in a new tab) orqali checkout qilib klon qilib oladi.

steps:
 - name: Checkout Repository
  uses: actions/checkout@v4

actions/setup-java@v4 (opens in a new tab) orqali Javani o'rnatadi.

- name: Set up Java
 uses: actions/setup-java@v4
 with:
  distribution: 'temurin'
  java-version: '17.x'

Bu qism subosito/flutter-action@v2 (opens in a new tab) orqali Flutter 3.16.9 stable versiyani o'rnatadi.

- name: Set up Flutter
 uses: subosito/flutter-action@v2
 with:
  flutter-version: '3.16.9'
  channel: 'stable'

Bu qsim actions/cache@v4 (opens in a new tab) orqali Gradleni keshlaydi bu keyingi bosqichlar tezlashtirishga yordam beradi.

- name: Cache Gradle dependencies
 uses: actions/cache@v4
 with:
  path: ~/.gradle/caches
  key: ${{ runner.os }}-gradle-${{ hashFiles('**/*.gradle*', '**/gradle-wrapper.properties') }}
  restore-keys: |
   ${{ runner.os }}-gradle-

flutter pub get buyrug'i orqali flutter loyihamiz dependencilarni oladi.

- name: Get dependencies
 run: flutter pub get

flutter build apk --release buyrug'i orqali Android uchun APK release build qiladi.

- name: Build APK
 run: flutter build apk --release

Ushbu bosqich Android release APK build qilingandan keyin Github Secretsdagi PERSONAL_TOKEN orqali APK artifactni yo'lini build/app/outputs/flutter-apk/*.apk belgilab ncipollo/release-action@v1 (opens in a new tab) orqali Github Release chiqaradi.

- name: Create a Release APK
 uses: ncipollo/release-action@v1
 with:
  artifacts: "build/app/outputs/flutter-apk/*.apk"
  token: ${{ secrets.PERSONAL_TOKEN }}
  commit: main
  tag: v1.0.${{ github.run_number }}

Code Scanning: OpenSSF Scorecard

Flutter loyihamizni yanada yaxshilash uchun kod scanerlash, kod analizlarni CI/CD'yimizga integratsiya qilishimiz kerak. Kod scanerlash uchun biz OpenSSF(Open Source Security Foundation)'ning open source Scorecard (opens in a new tab)'dan foydalanib CI/CD'ga integratsiya qilamiz. Biz Scorecardni github actions uchun yozilgan scorecard-action (opens in a new tab)dan foydalanamiz va Security Dashboard uchun Github Security Dashboarddan foydalanamiz.

1-> Github repositoriyamizdan Security bo'limga o'tib Code Scanning bo'limidan Scorecard konfiguratsiya qilamiz.

-> Security -> Code scanning -> Configure scanning tool o'tamiz.

flutter-ci-cd

2-> Code scanning bo'limidan other toolsdan Explore workflows bosib actionslar ro'yxatiga kiramiz. flutter-ci-cd

3-> Bu qisdan scorecard deb qidirib OSSF Scorecarddan Configure bosib konfiguratsiya qo'yish bo'limiga o'tamiz. flutter-ci-cd

4-> Ushbu qismdan default YAML konfiguratsiyani o'chirib tashlab quyidagi configuratsiyani joylashtirishimiz kerak. flutter-ci-cd

default konfiguratsiya o'rniga quyidagi konfiguratsiyani qo'yamiz.

name: Scorecards supply-chain security
on:
 branch_protection_rule:
 push:
  branches: [main]
 
permissions: read-all
 
jobs:
 analysis:
  name: Scorecards analysis
  runs-on: ubuntu-latest
  permissions:
   security-events: write
   actions: read
   contents: read
   id-token: write
 
  steps:
   - name: "Checkout code"
    uses: actions/checkout@v4
    with:
     persist-credentials: false
 
   - name: "Run analysis"
    uses: ossf/scorecard-action@v2.3.1
    with:
     results_file: results.sarif
     results_format: sarif
     repo_token: ${{ secrets.PERSONAL_TOKEN }}
     publish_results: true
 
   - name: "Upload artifact"
    uses: actions/upload-artifact@v4
    with:
     name: SARIF file
     path: results.sarif
     retention-days: 5
     
   - name: "Upload to code-scanning"
    uses: github/codeql-action/upload-sarif@v3
    with:
     sarif_file: results.sarif

konfiguratsiyani o'zgartirganimizdan keyin Commit changes'ni bosib main branchga commit qilamiz.

flutter-ci-cd

5-> Scorecardni konfiguratsiya qilib Github Repositoriyamiz Actions bo'limidan jarayonni kuzatib borishimiz mumkin.

flutter-ci-cd Okeyyy hammasi muvaffaqiyat ishga tushgan endi Security alertlarni ko'rish uchun Github Repositoriyamizdan Security -> Code scanning bo'limiga o'tib ko'rishimiz mumkin.

flutter-ci-cd

Biz bu yerda loyihamizning Security alertlarini ko'rishimiz mumkin.

Play Store

Yuqorida biz Flutter CI/CD bir nechta turlarini ko'rib chiqdik ushbu qismda biz Google Play Storega'ga Android application chiqaradigan Github Actions yozamiz. Bu bosqichdagi Github Actionimiz avtomatik ishga tushmaydi uni o'zimiz qo'lda manual ishga tushiramiz va ikkita release qilamiz beta va production va bu uchun biz Fastlanedan foydalanamiz.

Fastlane - bu asosan mobil ilovalarni ishlab chiquvchilar tomonidan mobil ilovalarni deploy qilish va release jarayonini avtomatlashtirish uchun ishlatiladigan mashhur open source toolset. U build qilish, testdan o'tkazish, code signing va ilovalarni Apple App Store va Google Play Storelar kabi app storelarga release kabi deployment bilan bog'liq turli vazifalarni soddalashtiradi.

.github/workflows/ papkada deploy_play_store.yml YAML konfiguratsiya ochib olamiz.

deploy_play_store.yml konfiguratsiyamiz quyidagicha.

name: Deploy to Play Store
on:
 # Enable manual run
 workflow_dispatch:
  inputs:
   lane:
    description: "Fastlane lane"
    required: true
    default: "beta"
    type: choice
    options:
     - beta
     - production
 
permissions: read-all
 
jobs:
 fastlane-deploy:
  runs-on: ubuntu-latest
  steps:
   - name: Set up Flutter
    uses: subosito/flutter-action@v2
    with:
     flutter-version: '3.16.9'
     channel: 'stable'
   - run: flutter doctor -v
 
   - name: Get dependencies
    uses: actions/checkout@v4
   - run: flutter pub get
 
   # Setup Ruby, Bundler, and Gemfile dependencies
   - name: Setup Fastlane
    uses: ruby/setup-ruby@v1
    with:
     ruby-version: "2.6"
     bundler-cache: true
     working-directory: android
 
   - name: Configure Keystore
    run: |
     echo "$PLAY_STORE_UPLOAD_KEY" | base64 --decode > app/upload-keystore.jks
     echo "storeFile=upload-keystore.jks" >> key.properties
     echo "keyAlias=$KEYSTORE_KEY_ALIAS" >> key.properties
     echo "storePassword=$KEYSTORE_STORE_PASSWORD" >> key.properties
     echo "keyPassword=$KEYSTORE_KEY_PASSWORD" >> key.properties
    env:
     PLAY_STORE_UPLOAD_KEY: ${{ secrets.PLAY_STORE_UPLOAD_KEY }}
     KEYSTORE_KEY_ALIAS: ${{ secrets.KEYSTORE_KEY_ALIAS }}
     KEYSTORE_KEY_PASSWORD: ${{ secrets.KEYSTORE_KEY_PASSWORD }}
     KEYSTORE_STORE_PASSWORD: ${{ secrets.KEYSTORE_STORE_PASSWORD }}
    working-directory: android
 
   # Build and deploy with Fastlane (by default, to beta track) 🚀.
   # Naturally, promote_to_production only deploys.
   - run: bundle exec fastlane ${{ github.event.inputs.lane || 'beta' }}
    env:
     PLAY_STORE_CONFIG_JSON: ${{ secrets.PLAY_STORE_CONFIG_JSON }}
    working-directory: android

Keling ushbu Github Actionsni ishga tushirmasdan oldin ko'rib chiqamiz.

Birinchi belgilangan konfiguratsiya name: bu Github Actionsi nomini bildiradi.

 • workflow_dispatch: qo'lda manual ishga tushirishni yoqadi.
 • inputs: bu Github Actionsda kirishlarni bildiradi. Uni ichida yozilgan konfiguratsiya esa description tavsifni bildiradi va manual run qilganda ikkata tanlovdan(beta va production)ni tanlashni bildiradi. Default holda beta ishga tushadi required: true orqali birortasini tanlash majburiy qilib qo'yilgan. permissions: read-all esa ushbu repositoriyada barchasiga read(o'qish) ruxsatiga egalikni bildiradi.
name: Deploy to Play Store
on:
 # Enable manual run
 workflow_dispatch:
  inputs:
   lane:
    description: "Fastlane lane"
    required: true
    default: "beta"
    type: choice
    options:
     - beta
     - production
 
permissions: read-all

Bu qism fastlane-deploy nomli ubuntu-latest runnerda ishlaydigan jobni belgilaydi

jobs:
 fastlane-deploy:
  runs-on: ubuntu-latest
  steps:

Bu qism subosito/flutter-action@v2 (opens in a new tab) orqali Flutterning 3.16.9 stable versiyasini o'rnatadi. run: flutter doctor -v esa flutter environmentni tekshiradi.

- name: Set up Flutter
 uses: subosito/flutter-action@v2
 with:
  flutter-version: '3.16.9'
  channel: 'stable'
- run: flutter doctor -v

Bu qism actions/checkout@v4 (opens in a new tab) orqali loyiha kodlarni klon qilib oladi flutter pub get orqali loyiha dependencilarini o'rnatadi.

- name: Get dependencies
 uses: actions/checkout@v4
- run: flutter pub get

Bu bosqichda Fastlane o'rnatiladi. ruby/setup-ruby@v1 (opens in a new tab) orqali Ruby 2.6 versiya o'rnatiladi va bundler-cache yoqiladi, bundler-cache Ruby dependencilarini keshlaydi va working-directory uchun android papkasi belgilangan.

# Setup Ruby, Bundler, and Gemfile dependencies
- name: Setup Fastlane
 uses: ruby/setup-ruby@v1
 with:
  ruby-version: "2.6"
  bundler-cache: true
  working-directory: android

Ushbu bosqichda Andorid appimizni Play Storega chiqarish uchun Keystore sozlaymiz.

- name: Configure Keystore
 run: |
  echo "$PLAY_STORE_UPLOAD_KEY" | base64 --decode > app/upload-keystore.jks
  echo "storeFile=upload-keystore.jks" >> key.properties
  echo "keyAlias=$KEYSTORE_KEY_ALIAS" >> key.properties
  echo "storePassword=$KEYSTORE_STORE_PASSWORD" >> key.properties
  echo "keyPassword=$KEYSTORE_KEY_PASSWORD" >> key.properties
 env:
  PLAY_STORE_UPLOAD_KEY: ${{ secrets.PLAY_STORE_UPLOAD_KEY }}
  KEYSTORE_KEY_ALIAS: ${{ secrets.KEYSTORE_KEY_ALIAS }}
  KEYSTORE_KEY_PASSWORD: ${{ secrets.KEYSTORE_KEY_PASSWORD }}
  KEYSTORE_STORE_PASSWORD: ${{ secrets.KEYSTORE_STORE_PASSWORD }}
 working-directory: android

Siz Play Store akkount ochib olishingiz kerak bo'ladi va ilovangiz uchun kerakli key kalitlarni olib Actions Secretsga joylashtirib qo'yasiz

flutter-ci-cd

O'zgarishlarni saqlab to'liq YAML konfiguratsityani Githubga push qilganimizdan keyin Actions bo'limiga o'tib manual qo'lda ishga tushirishimiz kerak bo'ladi.

-> Github Repositoriya -> Actions -> All workflows da Deploy To Play Store deb bizni Actionimiz chiqib turadi. flutter-ci-cd

Deploy To Play Store bosib kirganimizda quyidagi oyna ochiladi undan biz Run worfklow bosamiz va beta yoki production tanlab Run worfklow bosib Github Actionimizni ishga tushiramiz. flutter-ci-cd Okeeey bizda jarayon muvaffaqiyat tugadi. flutter-ci-cd

Qo'shimcha