Skip to content
Dokumentatsiya
GitHub Actions CI CD

Github Actions CI/CD

github

Github Actions (opens in a new tab) bu Github bilan integratsiya qilinga Githubning CI/CD va avtomatlashtirish dasturi hisoblanadi. Github Actions orqali Githubdagi loyihalaringizni oson avtomatlashtirishingiz, CI/CD'lar yozish juda qulay, sodda, tez yoziladigan tez ishga tushadigan hisoblanadi. Github Actions YAML sintaksisida yoziladi va repositoriya root directoriyasida ./github/workflows jildida yoziladi. Githubning yana bir qulaylikalridan biri loyihalaringiz uchun mo'ljallangan GHCR(Github Container Registry)si hisoblanadi. Loyihalaringizni konteynerda ishga tushirsangiz bu sizga yaxshi qulaykik beradi, yani siz bepul Container Registry ishlatasiz bu juda qulay.

Ishni boshlash

Ushbu amaliyotda biz Github Actions va Github Container Registrydan foydalangan holda loyilarimizga CI/CD yozib deploymentni avtomlashtiramiz. Container Registry sifatida faqat Github Container Registry emas, balki Dockerhub va GCR(Google Container Registry)dan foydalanish uchun ham namuna Github Actionslar yozamiz. Amaliyotimiz soddaroq hech qanday testlarsiz va kod analizlarsiz ishga tushiramiz siz ularni o'zingiz kengaytirib qo'shib olasiz. Bugungi amaliyotimiz arixtekturasi tuzulishi quyidagicha main branchga o'zgarish bo'lganida avtomatik ishga tushadi va repositoriyani checkout qilib oladi loyidagi Dockerfile orqali loyiha docker imageni build qilib keshlab Container Registryga push qiladi keyingi CD bosqichida esa ssh orqali serverga kirib ynagi docker imageni pull qilib tortib olib eski shu nomli containerni to'xtatib o'chirib yangi containerni ishga tushirib qo'yadi va bu haqida discordga notification keladi.

Amaliyotda ishlatilgan devops-journey-github-actions (opens in a new tab) va github-actions-dotnet (opens in a new tab) repositoriyalar. Github Actions namuna fayllarni ismoilovdevml/devops-tools (opens in a new tab)dan topishingiz mumkin.

Github Actions CI

Amaliyotni boshlasak ham bo'ladi. Loyiahmiz root directoriyasida Github Actions uchun .github/workflows papka ochib ci-cd.yml nomli yaml konfiguratsiya faylini ochib olamiz.

github

Loyihalar har xil bo'ladi yani bitta repositoriyada bitta loyiha bo'ladi va unda bitta Dockerfile bo'ladi lekin ba'zi loyihalar bor ular bitta repositoriyada bir nechta loyihalar joylashgan bo'ladi masalan .NET(dotnet) loyihalar. Ushbu amaliyotda biz ikkala holat uchun Github Actionsda CI/CD yozamiz.

Bitta Container

Bitta containerli uchun devops-journey (opens in a new tab) loyihasini tanladik, bu holda bizda bitta repositoriyada butun loyihani o'zi va bitta Dockerfile bo'lib bitta Docker container orqali ishlaydi. keling ushbu amaliyotni boshlaymiz

Monorepo, bitta containerli loyihalar uchun ci-cd.yml configuratsiyamizning CI qismi quyidagicha bo'ladi.

name: Github Actions CI/CD
 
on:
 push:
  branches: [ main ]
 pull_request:
  branches: [ main ]
 
env:
 REPO_NAME: ${{ github.repository }}
 CONTAINER_NAME: devops-journey
 REGISTRY: ghcr.io
 
jobs:
 build_and_push:
  runs-on: ubuntu-latest
  permissions:
    contents: read
    packages: write
  steps:
   - name: Checkout code
    uses: actions/checkout@v3
 
   - name: Set up Docker Buildx
    uses: docker/setup-buildx-action@v3
 
   - name: Log in to the Container registry
    uses: docker/login-action@v3
    with:
     registry: ${{ env.REGISTRY }}
     username: ${{ github.actor }}
     password: ${{ secrets.GITHUB_TOKEN }}
 
   - name: Build and push Docker image
    uses: docker/build-push-action@v5
    with:
     context: .
     push: true
     tags: "${{ env.REGISTRY }}/${{ env.REPO_NAME }}:${{ github.sha }}"
     cache-from: type=registry,ref=${{ env.REGISTRY }}/${{ env.REPO_NAME }}:buildcache
     cache-to: type=registry,ref=${{ env.REGISTRY }}/${{ env.REPO_NAME }}:buildcache,mode=max

Keling ushbu Github actionni analiz qilib chiqamiz.

name: Github Actions CI/CD
 
on:
 push:
  branches: [ main ]
 pull_request:
  branches: [ main ]

name Bu Github Actionsga berilgan nom. Koddagi belgilangan qism esa Trigger deb nomlanadi vazifasi main branchga commit push qilinsa yoki pull request tushsa Github Actionsni avtomatik ishga tushirib beradi.

env:
 REPO_NAME: ${{ github.repository }}
 CONTAINER_NAME: devops-journey
 REGISTRY: ghcr.io

Ushbu qism Environment qismi hisoblanadi bu qismga environmentlarimizni yozamiz.

 • REPO_NAME-> Docker image nomi bu holda repositoriya nomi olinadi.
 • CONTAINER_NAME-> Loyihamiz containeri nomi.
 • REGISTRY-> Bu qismda Container Registry url manzili beriladi GHCR uchun ghcr.io
jobs:
 build_and_push:
  runs-on: ubuntu-latest
  permissions:
    contents: read
    packages: write

Workflow Ubuntu-ning latest versiyasida ishlaydigan build_and_push nomli bitta jobga ega. Ya'ni build_and_push nomli job ubuntu:latestda ishlaydi. permissions repositoriyani o'qishga va packagelarga yozish huquqini beradi.

- name: Checkout code
 uses: actions/checkout@v3

Ushbu bosqich actions/checkout@v3 (opens in a new tab)dan foydalanib repositoriyani checkout qilib klon qilib oladi.

- name: Set up Docker Buildx
 uses: docker/setup-buildx-action@v3

Ushbu qadam Docker Buildx-ni o'rnatadi, bu Moby BuildKit builder toolkit tomonidan taqdim etilgan xususiyatlarni qo'llab-quvvatlash uchun Docker imkoniyatlarini kengaytiruvchi CLI plaginidir docker/setup-buildx-action@v3 (opens in a new tab)

- name: Log in to the Container registry
 uses: docker/login-action@v3
 with:
  registry: ${{ env.REGISTRY }}
  username: ${{ github.actor }}
  password: ${{ secrets.GITHUB_TOKEN }}

Ushbu bosqichda REGISTRYga github.actorning GITHUB_TOKEN'ni bilan docker/login-action@v3 (opens in a new tab)dan foydalanaib login qilib kiradi.

- name: Build and push Docker image
 uses: docker/build-push-action@v5
 with:
  context: .
  push: true
  tags: "${{ env.REGISTRY }}/${{ env.REPO_NAME }}:${{ github.sha }}"
  cache-from: type=registry,ref=${{ env.REGISTRY }}/${{ env.REPO_NAME}}:buildcache
  cache-to: type=registry,ref=${{ env.REGISTRY }}/${{ env.REPO_NAME}}:buildcache,mode=max

Ushbu bosqichda applicationimizdagi Dockerfile orqali applicationimiz docker image build qiladi va github.sha bilan tag qo'yib belgilangan Container Registryga push qiladi bu holda GHCRga. Ushbu bosqichda keshlash ham yoqilgan docker/build-push-action@v5 (opens in a new tab)

Keling actoinimizni ishga tushirib sinab ko'raylik shunchaki ushbu o'zgarishlarni ushbu configuratsiyamizni main branchga push qilamiz va Github repositoriyamizdan Actions bo'limiga o'tib ko'rishimiz mumkin.

Actions bo'limidan Github Actionimiz ishlayotganini ko'rishimiz mumkin. github github Okeyyy bizda Github Actionimiz muvaffaqiyat o'z ishini yakunladi. github

Github Repositoriyamizdan Packages bo'limiga o'tsak build qilgan docker imageyimizni ko'rishimiz mumkin. github

Multi-container

Shunday applicationlar borki ular bitta repositoriydan ikkidan ortiq application bo'ladi masalan API va UI. Ushbu loyihlar uchun biz ikkita Dockerfile yozamiz ya'ni API.Dockerfile va UI.Dockerfile. Ushbu amaliyot uchun namuna sifatida .NET 7 da yozilgan devops-journey-uz/github-actions-dotnet (opens in a new tab) applicationni tanlab oldik. Bunda API uchun API.Dockerfile va UI uchun UI.Dockerfile yozilgan

Ushbu loyiha uchun Girthub Actionimiz quyidagicha o'zgaradi.

name: Github Actions CI/CD
 
on:
  push:
   branches: [ main ]
  pull_request:
   branches: [ main ]
 
env:
 API_IMAGE_NAME: github-api
 API_CONTAINER_NAME: github-api
 UI_IMAGE_NAME: github-ui
 UI_CONTAINER_NAME: github-ui
 
 REPO_NAME: ${{ github.repository }}
 REGISTRY: ghcr.io
 
jobs:
 build_and_push:
  runs-on: ubuntu-latest
  permissions:
   contents: read
   packages: write
  steps:
   - name: Checkout code
    uses: actions/checkout@v3
 
   - name: Set up Docker Buildx
    uses: docker/setup-buildx-action@v3
 
   - name: Log in to the Container registry
    uses: docker/login-action@v3
    with:
     registry: ${{ env.REGISTRY }}
     username: ${{ github.actor }}
     password: ${{ secrets.GITHUB_TOKEN }}
 
   - name: Build and push API Docker image
    uses: docker/build-push-action@v5
    with:
     context: .
     file: ./API.Dockerfile
     push: true
     tags: ${{ env.REGISTRY }}/${{ env.REPO_NAME}}/${{ env.API_IMAGE_NAME }}:${{ github.sha }}
     cache-from: type=registry,ref=${{ env.REGISTRY }}/${{ env.REPO_NAME}}/${{ env.API_IMAGE_NAME }}:buildcache
     cache-to: type=registry,ref=${{ env.REGISTRY }}/${{ env.REPO_NAME}}/${{ env.API_IMAGE_NAME }}:buildcache,mode=max
 
   - name: Build and push UI Docker image
    uses: docker/build-push-action@v5
    with:
     context: .
     file: ./UI.Dockerfile
     push: true
     tags: ${{ env.REGISTRY }}/${{ env.REPO_NAME}}/${{ env.UI_IMAGE_NAME }}:${{ github.sha }}
     cache-from: type=registry,ref=${{ env.REGISTRY }}/${{ env.REPO_NAME}}/${{ env.UI_IMAGE_NAME }}:buildcache
     cache-to: type=registry,ref=${{ env.REGISTRY }}/${{ env.REPO_NAME}}/${{ env.UI_IMAGE_NAME }}:buildcache,mode=max

Ushbu konfiguratsiyamizda file ga Dockerfaylarimizni ko'rsatamiz. Shunga o'xshash loyihalar ko'pincha .NET bo'lgani uchun .NET loyiha tanlandi.

Keling Actionimizni ishga tushirib sinab ko'ramiz.

github

Repositoriyamizdan Pacakages bo'limiga o'tsak ikkita containerni ko'rishimiz mumkin github

Hammasi zo'r Github Actionimiz muvaffaqiyat o'z ishini yakunladi endi CD serverga deploy qismini boshlasak bo'ladi

Github Actions CD

Nihoyat biz so'ngi bosqich CD qismiga yetib keldik. Yuqorida biz bitta containerli va multi containerli applicationlarga CI qisqmini yozib tugadik. CI bosqichida Github Action berilgan Dockerfayllar orqali applicationlarimiz Docker imageni build qilib Github Container Registryga push qilib qo'ydi endi keyingi bosqichga o'tamiz. CD bosqichida berilgan SERVER_IP, SERVER_USERNAME va SSH_PRIVATE_KEY orqali serverga ssh orqali CI tomonidan push qilib joylab qo'yilgan Docker imagelarni pull qilib tortib oladi va eski shu nom bilan ishlab turgan containerlarni to'xtatib, o'chirib pull qilib olingan yangi docker containerni berilgan nom bilan, berilgan portda ishga tushirib qo'yadi va o'z ishini yakunlaydi. Keyingi bosqichda Notificationlar uchun Discord bilan integratsiya qilamiz.

Bitta Container

devops-journey (opens in a new tab) loyihasi uchun yani bitta containerli loyihalar uchun CD qism quyidagicha bo'ladi.

name: Github Actions CI/CD
 
on:
 push:
  branches: [ main ]
 pull_request:
  branches: [ main ]
 
env:
 REPO_NAME: ${{ github.repository }}
 CONTAINER_NAME: devops-journey
 REGISTRY: ghcr.io
 SSH_HOST: ${{ secrets.SERVER_IP }}
 SSH_USER: ${{ secrets.SERVER_USERNAME }}
 SSH_KEY: ${{ secrets.SSH_PRIVATE_KEY }}
 PORT: 3000:3000
 
jobs:
 build_and_push:
  runs-on: ubuntu-latest
  permissions:
   contents: read
   packages: write
  steps:
   - name: Checkout code
    uses: actions/checkout@v3
 
   - name: Set up Docker Buildx
    uses: docker/setup-buildx-action@v3
 
   - name: Log in to the Container registry
    uses: docker/login-action@v3
    with:
     registry: ${{ env.REGISTRY }}
     username: ${{ github.actor }}
     password: ${{ secrets.GITHUB_TOKEN }}
 
   - name: Build and push Docker image
    uses: docker/build-push-action@v5
    with:
     context: .
     push: true
     tags: "${{ env.REGISTRY }}/${{ env.REPO_NAME }}:${{ github.sha }}"
     cache-from: type=registry,ref=${{ env.REGISTRY }}/${{ env.REPO_NAME }}:buildcache
     cache-to: type=registry,ref=${{ env.REGISTRY }}/${{ env.REPO_NAME }}:buildcache,mode=max
 
 
 deploy:
  needs: build_and_push
  runs-on: ubuntu-latest
  permissions:
   contents: read
   packages: write
  steps:
   - name: Executing remote SSH commands to deploy
    uses: appleboy/ssh-action@master
    with:
     host: "${{ env.SSH_HOST }}"
     username: "${{ env.SSH_USER }}"
     key: "${{ env.SSH_KEY }}"
     script: |
      echo ${{ secrets.GITHUB_TOKEN }} | docker login -u ${{ github.actor }} --password-stdin ${{ env.REGISTRY }}
      docker pull "${{ env.REGISTRY }}/${{ env.REPO_NAME }}:${{ github.sha }}"
      docker stop "${{ env.CONTAINER_NAME }}" || true
      docker rm "${{ env.CONTAINER_NAME }}" || true
      docker run -d --name "${{ env.CONTAINER_NAME }}" -p "${{ env.PORT }}" "${{ env.REGISTRY }}/${{ env.REPO_NAME }}:${{ github.sha }}"

Server sozlash

Keling ushbu o'zgarishlarnin o'rganib chiqamiz.

Environment qismiga quyidagi o'zgarishlarni qo'shdik.

env:
 REPO_NAME: ${{ github.repository }}
 CONTAINER_NAME: devops-journey
 REGISTRY: ghcr.io
 SSH_HOST: ${{ secrets.SERVER_IP }}
 SSH_USER: ${{ secrets.SERVER_USERNAME }}
 SSH_KEY: ${{ secrets.SSH_PRIVATE_KEY }}
 PORT: 3000:3000

Github Actions serverimizga ssh bilan kira olish uchun server static IP manzili, server useri va ssh-private key kerak bo'ladi. Buning uchun biz Github repositoriyamizga secretlarni qo'shib qo'yishimiz kerak.

1-> Repositoriyaga kirib Settings bo'limiga o'tib -> Secrets and variables -> Actions -> New repository secretga o'tib secretlar yaratib olamiz.

-> Repository -> Settings -> Secrets and variables -> Actions -> New repository secret

k8s

 • SERVER_IP-> Bunga serverimiz static IP manzilini yozamiz. 0.0.0.0 o'rniga static IP manzil yozing

github

 • SERVER_USERNAME-> Ushbu secretga serverimiz usernameni yozishimiz kerak bo'ladi, server usernamesin bilish uchun whoami buyrug'idan foydalanishingiz mumkin. github

 • SSH_PRIVATE_KEY-> Bu secetga esa serverimizda ssh-key generatsiya qilib ssh private keyni qo'yamiz github actions ssh orqali serverimizga kira olishi uchun.

1-> Serverimizda ssh-key generatsiya qilib olamiz.

ssh-keygen -f ~/.ssh/github_actions

github ushbu buyruq ~/.ssh papkada github_actions nomli ssh-key generatsiya qiladi bunda ikita key bo'ladi github_actions bu private key va gihub_actions.pub bu public key hisoblanadi. Github Actionsda ishlatish uchun public keyimizni authorized_keysga qo'shib qo'yishimiz kerak. Buning uchun quyidagi buyruqdan foydalanamiz.

cat github_actions.pub >> authorized_keys

2-> github_actions private keyimizni cat bilan ochib uni nusxalab Github Secretsga SSH_PRIVATE_KEYga qo'shib qo'yamiz.

Private keyni olish uchun.

cat github_actions

github

Private keyni joylashtiramiz. github

Serverga ssh-key generatsiya qilib Github Actions kira oladigan qilib sozlab olinganidan keyin Serverimizga Docker o'rnatib olishimiz kerak bo'ladi chunki applicationlarimiz Docker containerlarda ishlaydi. Linux serverlarga Docker o'rnatish (opens in a new tab) qo'llanmasidan foydalanib serveringizga Docker o'rnatib oling.

Github Actionimiz CD qismini ko'rib chiqadigan bo'lsak.

deploy:
  needs: build_and_push
  runs-on: ubuntu-latest
  permissions:
   contents: read
   packages: write

Ushbu deploy bosqichi build_and_push bosqichidan keyin ishga tusshadi va ubuntu-latest versiyali runnerda ishlaydi. Github Packagelarga yozish va o'qish ruxsatlari bor.

steps:
 - name: Executing remote SSH commands to deploy
  uses: appleboy/ssh-action@master
  with:
   host: "${{ env.SSH_HOST }}"
   username: "${{ env.SSH_USER }}"
   key: "${{ env.SSH_KEY }}"

Ushbu qadamda appleboy/ssh-action@master (opens in a new tab) bilan berilgan SSH_HOST, SSH_USER va SSH_KEY bilan ssh orqali severga kiradi.

script: |
  echo ${{ secrets.GITHUB_TOKEN }} | docker login -u ${{ github.actor }} --password-stdin ${{ env.REGISTRY }}
  docker pull "${{ env.REGISTRY }}/${{ env.REPO_NAME }}:${{ github.sha }}"
  docker stop "${{ env.CONTAINER_NAME }}" || true
  docker rm "${{ env.CONTAINER_NAME }}" || true
  docker run -d --name "${{ env.CONTAINER_NAME }}" -p "${{ env.PORT }}" "${{ env.REGISTRY }}/${{ env.REPO_NAME }}:${{ github.sha }}"

Ushbu bosqich endi serverda bajariladi yuqorida appleboy/ssh-action@master (opens in a new tab) orqali Github Actionimiz serverimizga kirgandi endi serverimizda quyidagi buyruqlarni ishga tushiradi.

Ushbu buyruq GITHUB_TOKEN bilan GHCR'ga docker login qilib Container Registryga kiradi.

echo ${{ secrets.GITHUB_TOKEN }} | docker login -u ${{ github.actor }} --password-stdin ${{ env.REGISTRY }}
docker pull "${{ env.REGISTRY }}/${{ env.REPO_NAME }}:${{ github.sha }}"

Bui buyruq GHCRdagi CI tomonidan build bo'lib Container Registryga push qilib qo'yilgan Docker imageni pull qilib tortib oladi.

docker stop "${{ env.CONTAINER_NAME }}" || true
docker rm "${{ env.CONTAINER_NAME }}" || true

Bu ikki buyruq berilgan container nomi bilan ishlab turgan containerni yani eski containerni to'xtatib o'chirib tozalaydi.

docker run -d --name "${{ env.CONTAINER_NAME }}" -p "${{ env.PORT }}" "${{ env.REGISTRY }}/${{ env.REPO_NAME }}:${{ github.sha }}"

Ushbu buyruq esa berilgan CONTAINER_NAME va PORT bilan yuqorida pull qilib tortib olingan Docker imageni ishga tushiradi.

Menimcha hammaga tushunarli bo'ldi keling CD qismini ham qo'shgan holda Github Actionimizga ishga tushiramiz.

Okeey bizda Github Actionimiz muvaffaqiyat ishga tushdi keling endi serverimizni tekshirib ko'ramiz. github

Serverimizga kirib docker container ls va docker images buyruqlarini ishga tushirib ko'rsak bizning applicationimiz berilgan nom, berilgan port va docker image bilan ishlab turibti. github

Biz application 3000 portda ishlashini Github Actionda yozib ketgandik keling serverimiz static IP manzili bilan 3000 portga kirib ko'ramiz.

github

Huuuhh Ferfectionn mazzami silaga. Biz yozgan Github Actiomiz to'liq ishga tushdi Github repositoriyaga yangi commit tashlab sinab ko'rishingiz mumkin.

Tabriklation

Multi-container

Yuqorida biz bitta containerli loyihalar uchun to'liq CI/CD yozib muvaffaqiyatli ishga tushirdik. Bu bo'limda bir nechta containerli loyihalar uchun CD qismini yozib to'liq ishga tushiramiz. Ushbu amaliyot uchun namuna sifatida .NET 7 da yozilgan devops-journey-uz/github-actions-dotnet (opens in a new tab) applicationni tanlab olgandik. Ushbu loyiha uchun CD qismi quyidagicha bo'ladi.

name: Github Actions CI/CD
 
on:
 push:
  branches: [ main ]
 pull_request:
  branches: [ main ]
 
env:
 API_IMAGE_NAME: github-api
 API_CONTAINER_NAME: github-api
 UI_IMAGE_NAME: github-ui
 UI_CONTAINER_NAME: github-ui
 UI_PORT: 4000:4000
 API_PORT: 4001:4001
 
 REPO_NAME: ${{ github.repository }}
 REGISTRY: ghcr.io
 SSH_HOST: ${{ secrets.SERVER_IP }}
 SSH_USER: ${{ secrets.SERVER_USERNAME }}
 SSH_KEY: ${{ secrets.SSH_PRIVATE_KEY }}
 
jobs:
 build_and_push:
  runs-on: ubuntu-latest
  permissions:
   contents: read
   packages: write
  steps:
   - name: Checkout code
    uses: actions/checkout@v3
 
   - name: Set up Docker Buildx
    uses: docker/setup-buildx-action@v3
 
   - name: Log in to the Container registry
    uses: docker/login-action@v3
    with:
     registry: ${{ env.REGISTRY }}
     username: ${{ github.actor }}
     password: ${{ secrets.GITHUB_TOKEN }}
 
   - name: Build and push API Docker image
    uses: docker/build-push-action@v5
    with:
     context: .
     file: ./API.Dockerfile
     push: true
     tags: ${{ env.REGISTRY }}/${{ env.REPO_NAME}}/${{ env.API_IMAGE_NAME }}:${{ github.sha }}
     cache-from: type=registry,ref=${{ env.REGISTRY }}/${{ env.REPO_NAME}}/${{ env.API_IMAGE_NAME }}:buildcache
     cache-to: type=registry,ref=${{ env.REGISTRY }}/${{ env.REPO_NAME}}/${{ env.API_IMAGE_NAME }}:buildcache,mode=max
 
   - name: Build and push UI Docker image
    uses: docker/build-push-action@v5
    with:
     context: .
     file: ./UI.Dockerfile
     push: true
     tags: ${{ env.REGISTRY }}/${{ env.REPO_NAME}}/${{ env.UI_IMAGE_NAME }}:${{ github.sha }}
     cache-from: type=registry,ref=${{ env.REGISTRY }}/${{ env.REPO_NAME}}/${{ env.UI_IMAGE_NAME }}:buildcache
     cache-to: type=registry,ref=${{ env.REGISTRY }}/${{ env.REPO_NAME}}/${{ env.UI_IMAGE_NAME }}:buildcache,mode=max
 
 deploy:
  needs: build_and_push
  runs-on: ubuntu-latest
  permissions:
   contents: read
   packages: write
  steps:
   - name: Executing remote SSH commands to deploy
    uses: appleboy/ssh-action@master
    with:
     host: "${{ env.SSH_HOST }}"
     username: "${{ env.SSH_USER }}"
     key: "${{ env.SSH_KEY }}"
     script: |
      echo ${{ secrets.GITHUB_TOKEN }} | docker login -u ${{ github.actor }} --password-stdin ${{ env.REGISTRY }}
      docker pull "${{ env.REGISTRY }}/${{ env.REPO_NAME}}/${{ env.API_IMAGE_NAME }}-${{ github.sha }}"
      docker pull "${{ env.REGISTRY }}/${{ env.REPO_NAME}}/${{ env.UI_IMAGE_NAME }}-${{ github.sha }}"
      docker stop "${{ env.UI_CONTAINER_NAME }}" || true
      docker stop "${{ env.API_CONTAINER_NAME }}" || true
      docker rm "${{ env.UI_CONTAINER_NAME }}" || true
      docker rm "${{ env.API_CONTAINER_NAME }}" || true
      docker run -d --name "${{ env.API_CONTAINER_NAME }}" -p "${{ env.API_PORT }}" "${{ env.REGISTRY }}/${{ env.REPO_NAME}}/${{ env.API_IMAGE_NAME }}:${{ github.sha }}"
      docker run -d --name "${{ env.UI_CONTAINER_NAME }}" -p "${{ env.UI_PORT }}" "${{ env.REGISTRY }}/${{ env.REPO_NAME}}/${{ env.UI_IMAGE_NAME }}:${{ github.sha }}" 

Ushbu multi container ham yuqoridagi bitta containerlidek bir xil ishlaydi faqat bir nechta container bilan birga. Ushbu Github Actions ikkita docker image build qilib push qiladi va serverda eski ikkita containerni to'xtatib o'chirib yangi Container Registrydagi ikkita containerni berilgan portda berilgan nom bilan ishga tushirib qo'yadi.

Keling buni ishga tushirib sinab ko'ramiz.

Github Actiomiz muvaffaqiyat ishga tushgan. github

Serverimizda ikkita containerimiz ishga tushganini tekshirib ko'ramiz.

github

Okey yaxshi bizda ikkita container belgilangan portda belgilan nom bilan ishlab turibti. Ushbu .NET 7 qilingan oddiy namuna loyiha edi, ya'ni bu loyihada oddiy namuna UI va API yozilgan bo'lib UI 4000 portda API esa 4001 portda ishga tushadi. Keling ushbu portlarga brauzer orqali kirib applicationlarimiz ishlab turganini tekshirib olamiz.

Serverimiz IP manzili va 4000 portni yozib kirganimzida bizda namuna Blazor UI ochiladi. Bizni UI applicationimiz ishlab turibti github

API'ni ko'rish uchun 4001/swagger da bizni API'miz ochiladi. github

Huuuh multi containerli applicationllarni ham muvaffaqiyat ishga tushirdik va shu yerda biz Github Actions + GHCR amaliyotimiz muvaffaqiyatli tugatdik.

Discord bilan integratsiya.

Github Repositoiyamizni Discord bilan integratsiya qilish uchun ushbu video qo'llanmadan (opens in a new tab) foydalanashingiz mumkin.

Container Registry

Yuqoridagi amaliyotda biz GHCR Github Container Registry ishlatdik. Kirish qismida aytilganidek keling boshqa Container Registrylar uchu ham yozamiz, ya'ni Dockerhub va GCR Google Container Registry uchun.

Dockerhub

Bitta Container

Github Secretsga qo'shiladigan secretlar

 • DOCKERHUB_USERNAME-> Dockerhub username yozasiz
 • DOCKERHUB_TOKEN-> Dockerhubga login qilib kirish uchun Accsess Token. Dockerhubdan ro'yxatdan o'tib Access Token olish bo'yicha qo'llanma (opens in a new tab).
name: Github Actions CI/CD
 
on:
 push:
  branches: [ main ]
 pull_request:
  branches: [ main ]
 
env:
 CONTAINER_NAME: devops-journey
 DOCKERHUB_USERNAME: ${{ secrets.DOCKERHUB_USERNAME }}
 DOCKERHUB_TOKEN: ${{ secrets.DOCKERHUB_TOKEN }}
 SSH_HOST: ${{ secrets.SERVER_IP }}
 SSH_USER: ${{ secrets.SERVER_USERNAME }}
 SSH_KEY: ${{ secrets.SSH_PRIVATE_KEY }}
 PORT: 3000:3000
 
jobs:
 build_and_push:
  runs-on: ubuntu-latest
 
  steps:
   - name: Checkout code
    uses: actions/checkout@v3
 
   - name: Set up Docker Buildx
    uses: docker/setup-buildx-action@v3
 
   - name: Log in to DockerHub
    uses: docker/login-action@v3
    with:
     username: ${{ env.DOCKERHUB_USERNAME }}
     password: ${{ env.DOCKERHUB_TOKEN }}
   
   - name: Build and push Docker image
    uses: docker/build-push-action@v5
    with:
     context: .
     push: true
     tags: ${{ env.DOCKERHUB_USERNAME }}/${{ env.CONTAINER_NAME }}:${{ github.sha }}
 
 deploy:
  needs: build_and_push
  runs-on: ubuntu-latest
 
  steps:
   - name: Executing remote SSH commands to deploy
    uses: appleboy/ssh-action@master
    with:
     host: ${{ env.SSH_HOST }}
     username: ${{ env.SSH_USER }}
     key: ${{ env.SSH_KEY }}
     script: |
      docker login -u ${{ env.DOCKERHUB_USERNAME }} -p ${{ env.DOCKERHUB_TOKEN }}
      docker pull ${{ env.DOCKERHUB_USERNAME }}/${{ env.CONTAINER_NAME }}:${{ github.sha }}
      docker stop ${{ env.CONTAINER_NAME }} || true
      docker rm ${{ env.CONTAINER_NAME }} || true
      docker run -d --name ${{ env.CONTAINER_NAME }} -p ${{ env.PORT }} ${{ env.DOCKERHUB_USERNAME }}/${{ env.CONTAINER_NAME }}:${{ github.sha }}

Multi-container

name: Github Actions CI/CD
 
on:
 push:
  branches: [ main ]
 pull_request:
  branches: [ main ]
 
env:
 API_CONTAINER_NAME: github-api
 UI_CONTAINER_NAME: github-ui
 DOCKERHUB_USERNAME: ${{ secrets.DOCKERHUB_USERNAME }}
 DOCKERHUB_TOKEN: ${{ secrets.DOCKERHUB_TOKEN }}
 SSH_HOST: ${{ secrets.SERVER_IP }}
 SSH_USER: ${{ secrets.SERVER_USERNAME }}
 SSH_KEY: ${{ secrets.SSH_PRIVATE_KEY }}
 UI_PORT: 4000:4000
 API_PORT: 4001:4001
 
jobs:
 build_and_push:
  runs-on: ubuntu-latest
 
  steps:
   - name: Checkout code
    uses: actions/checkout@v3
 
   - name: Set up Docker Buildx
    uses: docker/setup-buildx-action@v3
 
   - name: Log in to DockerHub
    uses: docker/login-action@v3
    with:
     username: ${{ env.DOCKERHUB_USERNAME }}
     password: ${{ env.DOCKERHUB_TOKEN }}
   
   - name: Build and push API Docker image
    uses: docker/build-push-action@v5
    with:
     context: .
     file: ./API.Dockerfile
     push: true
     tags: ${{ env.DOCKERHUB_USERNAME }}/${{ env.API_CONTAINER_NAME }}:${{ github.sha }}
   - name: Build and push UI Docker image
    uses: docker/build-push-action@v5
    with:
      context: .
      file: ./UI.Dockerfile
      push: true
      tags: ${{ env.DOCKERHUB_USERNAME }}/${{ env.UI_CONTAINER_NAME }}:${{ github.sha }}
 
 deploy:
  needs: build_and_push
  runs-on: ubuntu-latest
 
  steps:
   - name: Executing remote SSH commands to deploy
    uses: appleboy/ssh-action@master
    with:
     host: ${{ env.SSH_HOST }}
     username: ${{ env.SSH_USER }}
     key: ${{ env.SSH_KEY }}
     script: |
      docker login -u ${{ env.DOCKERHUB_USERNAME }} -p ${{ env.DOCKERHUB_TOKEN }}
      docker pull ${{ env.DOCKERHUB_USERNAME }}/${{ env.API_CONTAINER_NAME }}:${{ github.sha }}
      docker pull ${{ env.DOCKERHUB_USERNAME }}/${{ env.UI_CONTAINER_NAME }}:${{ github.sha }}
      docker stop ${{ env.API_CONTAINER_NAME }} || true
      docker stop ${{ env.UI_CONTAINER_NAME }} || true
      docker rm ${{ env.API_CONTAINER_NAME }} || true
      docker rm ${{ env.UI_CONTAINER_NAME }} || true
      docker run -d --name ${{ env.API_CONTAINER_NAME }} -p ${{ env.API_PORT }} ${{ env.DOCKERHUB_USERNAME }}/${{ env.API_CONTAINER_NAME }}:${{ github.sha }}
      docker run -d --name ${{ env.UI_CONTAINER_NAME }} -p ${{ env.UI_PORT }} ${{ env.DOCKERHUB_USERNAME }}/${{ env.UI_CONTAINER_NAME }}:${{ github.sha }}

GCR Google Container Registry

Bitta Container

GCR uchun konfiguratsiyamiz quyidagicha.

GCR uchun Actionsga qo'shiladigan secretlar:

 • GCP_PROJECT_ID-> Bu Google Cloud project IDsi
 • GCP_SERVICE_ACCOUNT_KEY-> Bu GCR uchun Service Account secret keyi hisoblanadi.

GCP_SERVICE_ACCOUNT_KEY olish GCP_PROJECT_ID ni bilish bo'yicha qo'llanma (opens in a new tab).

name: Github Actions CI/CD
 
on:
  push:
   branches: [ main ]
  pull_request:
   branches: [ main ]
 
env:
 CONTAINER_NAME: devops-journey
 GCP_PROJECT_ID: ${{ secrets.GCP_PROJECT_ID }}
 GCP_SERVICE_ACCOUNT_KEY: ${{ secrets.GCP_SERVICE_ACCOUNT_KEY }}
 SSH_HOST: ${{ secrets.SERVER_IP }}
 SSH_USER: ${{ secrets.SERVER_USERNAME }}
 SSH_KEY: ${{ secrets.SSH_PRIVATE_KEY }}
 PORT: 3000:3000
 
jobs:
 build_and_push:
  runs-on: ubuntu-latest
 
  steps:
   - name: Checkout code
    uses: actions/checkout@v2
 
   - name: Set up Docker Buildx
    uses: docker/setup-buildx-action@v3
 
   - name: Setup Google Cloud SDK
    uses: google-github-actions/setup-gcloud@v0.2.1
    with:
     service_account_key: ${{ env.GCP_SERVICE_ACCOUNT_KEY }}
     project_id: ${{ env.GCP_PROJECT_ID }}
 
   - name: Configure Docker to use the gcloud command-line tool as a credential helper
    run: |
     gcloud --quiet auth configure-docker
 
   - name: Build and push Docker image
    uses: docker/build-push-action@v5
    with:
     context: .
     push: true
     tags: gcr.io/${{ env.GCP_PROJECT_ID }}/${{ env.CONTAINER_NAME }}:latest
 
 deploy:
  needs: build_and_push
  runs-on: ubuntu-latest
 
  steps:
   - name: Executing remote SSH commands to deploy
    uses: appleboy/ssh-action@master
    with:
     host: ${{ env.SSH_HOST }}
     username: ${{ env.SSH_USER }}
     key: ${{ env.SSH_KEY }}
     script: |
      echo '${{ secrets.GCP_SERVICE_ACCOUNT_KEY }}' > keyfile.json
      cat keyfile.json | docker login -u _json_key --password-stdin https://gcr.io
      docker pull gcr.io/${{ env.GCP_PROJECT_ID }}/${{ env.CONTAINER_NAME }}:latest
      docker stop ${{ env.CONTAINER_NAME }} || true
      docker rm ${{ env.CONTAINER_NAME }} || true
      docker run -d --name ${{ env.CONTAINER_NAME }} -p ${{ env.PORT }} gcr.io/${{ env.GCP_PROJECT_ID }}/${{ env.CONTAINER_NAME }}:latest
      rm keyfile.json

Multi-Conntainer

name: Github Actions CI/CD
 
on:
  push:
   branches: [ main ]
  pull_request:
   branches: [ main ]
 
env:
 API_CONTAINER_NAME: github-api
 UI_CONTAINER_NAME: github-ui
 GCP_PROJECT_ID: ${{ secrets.GCP_PROJECT_ID }}
 GCP_SERVICE_ACCOUNT_KEY: ${{ secrets.GCP_SERVICE_ACCOUNT_KEY }}
 SSH_HOST: ${{ secrets.SERVER_IP }}
 SSH_USER: ${{ secrets.SERVER_USERNAME }}
 SSH_KEY: ${{ secrets.SSH_PRIVATE_KEY }}
 UI_PORT: 4000:4000
 API_PORT: 4001:4001
 
jobs:
 build_and_push:
  runs-on: ubuntu-latest
 
  steps:
   - name: Checkout code
    uses: actions/checkout@v2
 
   - name: Set up Docker Buildx
    uses: docker/setup-buildx-action@v3
 
   - name: Setup Google Cloud SDK
    uses: google-github-actions/setup-gcloud@v0.2.1
    with:
     service_account_key: ${{ env.GCP_SERVICE_ACCOUNT_KEY }}
     project_id: ${{ env.GCP_PROJECT_ID }}
 
   - name: Configure Docker to use the gcloud command-line tool as a credential helper
    run: |
     gcloud --quiet auth configure-docker
 
   - name: Build and push API Docker image
    uses: docker/build-push-action@v5
    with:
     context: .
     file: ./API.Dockerfile
     push: true
     tags: gcr.io/${{ env.GCP_PROJECT_ID }}/${{ env.API_CONTAINER_NAME }}:${{ github.sha }}
     
   - name: Build and push UI Docker image
    uses: docker/build-push-action@v5
    with:
     context: .
     file: ./UI.Dockerfile
     push: true
     tags: gcr.io/${{ env.GCP_PROJECT_ID }}/${{ env.UI_CONTAINER_NAME }}:${{ github.sha }}
 
 deploy:
  needs: build_and_push
  runs-on: ubuntu-latest
 
  steps:
   - name: Executing remote SSH commands to deploy
    uses: appleboy/ssh-action@master
    with:
     host: ${{ env.SSH_HOST }}
     username: ${{ env.SSH_USER }}
     key: ${{ env.SSH_KEY }}
     script: |
      echo '${{ secrets.GCP_SERVICE_ACCOUNT_KEY }}' > keyfile.json
      cat keyfile.json | docker login -u _json_key --password-stdin https://gcr.io
      docker pull gcr.io/${{ env.GCP_PROJECT_ID }}/${{ env.API_CONTAINER_NAME }}:${{ github.sha }}
      docker pull gcr.io/${{ env.GCP_PROJECT_ID }}/${{ env.UI_CONTAINER_NAME }}:${{ github.sha }}
      docker stop ${{ env.API_CONTAINER_NAME }} || true
      docker stop ${{ env.UI_CONTAINER_NAME }} || true
      docker rm ${{ env.API_CONTAINER_NAME }} || true
      docker rm ${{ env.UI_CONTAINER_NAME }} || true
      docker run -d --name ${{ env.API_CONTAINER_NAME }} -p ${{ env.API_PORT }} gcr.io/${{ env.GCP_PROJECT_ID }}/${{ env.API_CONTAINER_NAME }}:${{ github.sha }}
      docker run -d --name ${{ env.UI_CONTAINER_NAME }} -p ${{ env.UI_PORT }} gcr.io/${{ env.GCP_PROJECT_ID }}/${{ env.UI_CONTAINER_NAME }}:${{ github.sha }}
      rm keyfile.json

Qo'shimcha